Kişisel Verilen Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ


Tinbasic Çağkan Yapıcı'ya ("Tinbasic") aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. Tinbasic, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") m. 10'dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web-sitemizi kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar. 

Bu doğrultuda;  kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ilke ve şartları, veri sorumlusunun tanımı ve kim olduğu kişisel verisi işlenen veri sahiplerinin kim/kimler olduğu, veri sorumlusu tarafından  kişisel veri kategorisine göre kayıt altına alınan, işlenen kişisel veriler,  kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, işleme amacı ve gereklilikleri verilerin 3. Kişilere aktarımı,  verilerin saklanma ve imhasına yönelik planlamalar, aşağıda detaylı olarak tarafınıza sunulmuştur.     

     

1.Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ilkeler ve şartlar 


Kişisel verileriniz Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 4.maddesi gereği tarafımızca usulüne uygun olarak işlenmektedir.


 • Temel İlkeler;
 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma; kişisel verileriniz işlenirken resmi makamların, kurum ve kuruluşların, tarafınızca beyan edilen verilere göre hareket edilir.  Verisi işlenen kişi/kişi gruplarının menfaatlerini gözetir.
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma; işlenen kişisel verilerinizin yasaya uygun olarak hareket etme şartı ile güncel olup olmadığı teyit edilir/edilebilir.
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme; Kişisel verileriniz ancak ve ancak kanunlarca belirtilmiş olan usul ve esaslara uygun olarak işlenir.
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma; Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından açık ve meşru amaçlarla işlenmekte olup, belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacaktır. 
 •  İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme; Elde edilen, kaydedilen kişisel verileriniz verilerin kaydedilme amacının ortadan kalkması halinde imha politikası kapsamında silinir, yok edilir.
 • Verilerin İşlenme Şartları; Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemezler. Bu nedenle kanunlarda açık rıza olmaksızın kişisel verilerin işlenebilme gerekçeleri sınırlı olarak düzenlenmiştir. Bu gerekçelerden birinin bulunmaması halinde kişisel verinin işlenmesi mümkün değildir. Şirket adına işlenen kişisel veriler de aşağıda belirtilen sınırlı düzenlemeler kapsamında kaydedilmektedir. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; 

MADDE 5- (1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

 1. a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya r ızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 3. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 1. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 2. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 3. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

  şeklindedir.


 1. Veri sorumlusu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmaktadır. 


Tinbasic ilgili tanım kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla aydınlatma metnini tarafınıza veri işleme planlaması ve bilgilendirmesi kapsamında düzenlemektedir.

Söz konusu kişisel verileriniz tarafından açık rızanız olmaksızın hukuka aykırı olarak işlenmeyecek olup Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ un 5. ve 6. maddesine göre edinilen kişisel verileriniz ise amaçları ile sınırlı, ölçülü ve bağlantılı olarak işlenecektir. 


 1. Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler

Tinbasic olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; markalamızın hizmetlerinden faydalanabilmeniz, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, tinbasic ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla kişisel verilerinizi siz müşterilerimizinrızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca sözlü, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplamaktayız.


 1. Veri sorumlusu tarafından kişisel veri kategorisine göre kayıt altına alınan, işlenen kişisel veriler

Tanım olarak kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. 

İlgili kişi; kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi; kişisel verilerin işlenmesi ise; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının  engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.  Veri sorumlusu olarak tarafımızca işlenen/işlenecek veriler aşağıda tarafınıza sunulmuştur.

Siteye üye olmanız halinde;

 • Kimlik Bilgileri (Ad-Soyad, Doğum Tarihi)
 • İletişim Bilgileri (GSM No, Adres, E-posta Adresi)
 • Cinsiyet Bilginiz
 • Sosyal Medya (Profiliniz, Yorumlarınız)
 • Site İçi Kullanım Detayları (Çerezler yoluyla site için hareketler, işlemler, tercihler)
 • Alışveriş Bilgisi (Tarihi, Miktarı, İçeriği, Ödeme Şekli)

*Ödeme yönteminin kredi/banka kartı olarak seçilmesi halinde; kart bilgileriniz tarafımızca işlenmeksizin internet sitesinde kayıtlı ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır.

Siteye üye olmamanız halinde;

 • Kimlik Bilgileri (Ad-Soyad, Doğum Tarihi)
 • İletişim Bilgileri (GSM No, Adres, E-posta Adresi)
 • Sosyal Medya (Profiliniz, Yorumlarınız)
 • Alışveriş Bilgisi (Tarihi, Miktarı, İçeriği, Ödeme Şekli)

Yukarıda kategorik yazılı olan veriler aydınlatma yükümlülüğü kapsamında Tinbasic tarafından kanunlarda ve diğer yasal mevzuatta yer alan hükümlere uygun olarak kayıt altında tutulmakta, otomatik/otomatik olmayan yollarla bu veriler işlenmektedir.


 1. Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları

Tinbasic olarak, veri sorumlusu sıfatı ile çağrı merkezlerimiz, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanalları, mağaza içi iletişim kanalları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; onayınız dahilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Tinbasic'in birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.


Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

 •  Web sitesi üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek
 • İletişim için adres, telefon numarası ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek
 • Ürün veya hizmet satışı sebebiyle fatura kesilmesi,
 • Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri (fatura, satış belgesi vb.) düzenlemek
 • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,
 • Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,
 • Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
 • Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek, 
 • Dijital ortamda müşteriden alınan rıza ve izinlerin, ispat varakası olarak dijital iz ve kayıtlarını tutabilmek
 •  Dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek.
 • Tinbasic ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

Kişisel verilerinizin,(telefon, adres, elektronik posta vb.) Vergi Usul Kanunu gereği faturaların üzerinde yer alması zorunludur. Bu nedenle faturalar üzerinde  TC kimlik numaranız, telefon numaranız, adresiniz, elektronik posta adresiniz yer aldığı zaman, Vergi Kanunu gereği yasal zorunluluk olmasından dolayı, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na herhangi bir aykırılık oluşmaz.


 1. Kişisel verilerin üçüncü kişilere aktarılması

Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.


Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.


Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Tinbasic sorumlu değildir.


Kişisel verileriniz, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalararası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.


 1. Kişisel verilerin saklanma ve imha süresi

Tinbasic işlediği kişisel verileri kanunda yer alan azami süre sonuna kadar işlemeye devam eder. Verilerin bu süre boyunca işlenme sebebi; veri sahibinin internet sitesi üzerinden yapmış olduğu üyelik, satın alma işlemleri kapsamında taraflar arasında oluşan mesafeli satış sözleşmesi, sosyal medya hesaplarındaki hareketlerden kaynaklı olarak kanunlarda yer alan muhtelif maddelere dayanmasından kaynaklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesi veya veri sahibinin hakları kapsamında verilerinin işlenmesiyle ilgili yapacağı başvuru sonunda; KVKK. m. 7 uyarınca söz konusu kişisel veriler silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.


 1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndan doğan haklarınız nelerdir?

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

 1. a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) işlenmişse bilgi talep etme,
 3. c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. d) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 5. e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6. f) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 7. g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. i) KVKK'ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.
 10. j) Başvuru formu için tıklayınız.

 1. İletişim Bilgileri

Tinbasic Çağkan Yapıcı

Caferağa Mahallesi Keresteci Aziz Sokak Esin Apartmanı No: 21  D:3 Kadıköy /  İSTANBUL, 34710 

Vergi No: 23543113990   

info@tinbasic.com


Bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için info@tinbasic.com e-posta adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.